Inne zastosowania

 • Treść strony ...
 • Formowanie wtryskowe wspomagane azotem

  W procesach wtrysku tworzyw sztucznych wspomaganych gazem, kluczową rolę odgrywa dostarczany pod wysokim ciśnieniem gaz np. azot, który tworzy kształty w formowanym elemencie z tworzywa sztucznego. Zapotrzebowanie na formowane wtryskowo elementy z tworzyw sztucznych stale rośnie, ciągle zwiększają się również oczekiwania stawiane jakości ich powierzchni. W odpowiedzi na współczesne wyzwania związane z designem produktów wielu producentów stosuje obecnie nowoczesne procesy wtrysku tworzyw wspomagane azotem. Technologia wtrysku wspomaganego azotem stosowana jest najczęściej przy produkcji urządzeń AGD, klamek, uchwytów, elementów desek rozdzielczych i innych części o większych wymiarach.

  Przy zastosowaniach tego typu zwykle stosowany jest azot o resztkowej zawartości tlenu na poziomie 0,5-2%

 • Inertyzacja zbiorników

  Ochrona zbiornika magazynowego z chemikaliami i produktami ropopochodnymi

  Zbiorniki zawierające łatwopalny materiał, np. Olej, produkty naftowe lub chemikalia, należy chronić przed ogniem lub eksplozją. Środki bezpieczeństwa należy stosować nie tylko podczas przechowywania, ale także podczas czyszczenia zbiornika.

  Każdy pożar lub wybuch wymaga trzech niezbędnych elementów do jego zainicjowania i utrzymania. Są to:
  1. materiały łatwopalne,
  2. tlen,
  3. źródło zapłonu.

  Ciepło lub iskry mogą być źródłem zapłonu, a tlen jest wszechobecny jako część atmosfery. Pożarowi lub wybuchowi można zapobiec, usuwając jeden z trzech elementów. W przypadku, gdy nie można zapobiec obecności źródła zapłonu, atmosferę w zbiorniku można zobojętnić. Obojętne w terminologii naukowej oznacza "nie łatwo reaktywne z innymi pierwiastkami" i nie tworzące związków chemicznych lub czegoś, co nie jest reaktywne chemicznie, co za tym idzie "zbiornik obojętny" jest niepalny.

  Obowiązują trzy metody inertyzacji zbiornika:
  1. zmniejszenie zawartości tlenu w zbiorniku w przestrzeni nad paliwem zawierającej opary powietrza i opary paliwa poniżej progu wymaganego do zapalania, tak aby atmosfera w zbiorniku była uważana za obojętną, tj. niezdolną do zapłonu, a zatem do wybuchu, który nie może wówczas wystąpić;
  2. zmniejszenie stosunku ilościowego paliwa do powietrza poniżej minimalnego progu (dolnego limitu łatwopalności) wymaganego do spalania;
  3. zwiększenie stosunku ilościowego paliwa do powietrza powyżej maksymalnego progu (górnego limitu palności), który może wspomagać spalanie.

  Redukcja tlenu do zobojętniania zbiornika

  Typowa metoda zobojętniania zbiornika odnosi się do procesu tworzenia obojętnej atmosfery w zbiorniku poprzez zmniejszenie zawartości tlenu w zbiorniku.

  W przypadku zbiorników olejowych zawartość tlenu musi być zmniejszona do poniżej 11% obj. w celu uniknięcia ryzyka zapłonu. Jako dodatkowy środek ostrożności, międzynarodowe standardy, takie jak ISGOTT, są na poziomie 8% obj. Dla niektórych produktów naftowych i chemikaliów poziom tlenu zalecany jest na poziomie max. 5% obj. do zapewnienia bezpiecznej atmosfery w zbiorniku.
  Atmosfera w zbiorniku jest nie tylko zobojętniana, ale również utrzymywana pod lekko dodatnim ciśnieniem w stosunku do atmosfery otoczenia. Dzieje się tak aby zapobiec przedostawaniu się powietrza zewnętrznego, co zwiększyłoby poziom tlenu w zbiorniku.

  Obojętna atmosfera w zbiorniku wymaga zastąpienia zawartości tlenu w atmosferze gazem obojętnym. W tym celu powszechnie akceptowane są dwa gazy, azot i dwutlenek węgla. Istnieje jednak kilka metod wytwarzania i wprowadzania gazu obojętnego do zbiorników. W przypadku niektórych płynów dwutlenek węgla nie jest zalecany jako gaz obojętny, np . metanol. Stąd w wielu procesach zalecany jest azot.

  Przy zastosowaniach tego typu zwykle stosowany jest azot o resztkowej zawartości tlenu na poziomie 0,5-5%

 • Lutowanie w atmosferze azotu

  Lutowanie - w atmosferze azotu polega na nadmuchu gazu w miejsce, gdzie topieniu ulega lutowie. Metodę tę stosuje się aby poprawić parametry ostatecznego złącza. Ten sposób lutowania stosowany jest zarówno przy masowych procesach produkcyjnych jak i przy lutowaniu ręcznym.

  Azot wykorzystywany jest przy:

  • Lutowaniu laserowym
  • Lutowaniu selektywnym
  • Lutowaniu falowym
  • Lutowaniu twardym

  Przy zastosowaniach tego typu zwykle stosowany jest azot o resztkowej zawartości tlenu na poziomie 5-100ppm

 • Ochrona przed korozją

  Azot często wykorzystywany jest do zabezpieczania np. zbiorników i instalacji przed destrukcyjnym działaniem korozji. Dzięki zredukowani zawartości tlenu wewnątrz instalacji można mocno ograniczyć lub przy odpowiedniej redukcji tlenu niemal całkowicie zatrzymać procesy korozji i odtlenowej destrukcji materiału z jakiego wykonane są elementy. Można w ten sposób zabezpieczać np. zbiorniki z wodą w układach grzewczych.